შესყიდვები

არქივი 2018


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის II კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის I კვარტლის შესყიდვების შედეგები