შესყიდვები

არქივი 2016


სს «ხრამჰესი I»ის 2016 წლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2016 წლის IV კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2016 წლის III კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2016 წლის II კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2016 წლის I კვარტლის შესყიდვების შედეგები