ნორმატიული აქტები / შესყიდვები და საინვესტიციო

შესყიდვები და საინვესტიციო


კომპანიაში მიღებული საწარმოო აქტები შესყიდვებსა და ინვესტიციებზე

დებულება საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების რეგულირებადი შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმი

შესყიდვების დებულება